DIAGONAL | DIAGONALLY

DIAGONALLY |  2003 | graphite on paper